1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) se uplatní pro smluvní vztahy uzavřené v internetovém obchodě Pro-kuchyni.cz, jehož provozovatelem je Bc. Marek Grán se sídlem: Nejedlého 395/34, Brno, 638 00, IČO: 07634927, zapsaný v živnostenském rejstříku Magistrátu města Brna (živnostenský list vydaný v Brně dne 12. 11. 2018). Podnikatel není plátcem DPH.

1.2. Prodávajícím je Bc. Marek Grán se sídlem: Nejedlého 395/34, Brno, 638 00, IČO: 07634927, zapsaný v rejstříku vedeném u Živnostenského úřadu města Brna (dále jen „prodávající“).

Poštovní adresa pro doručování prodávajícímu je: Nejedlého 395/34, Brno, 638 00

Elektronická adresa prodávajícího je: eshop@pro-kuchyni.cz

Tel. kontakt na prodávajícího je: +420 608 719 997

Kupujícím je spotřebitel (spotřebitelem je ve smyslu občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná) nebo jiná osoba (dále jen „kupující“).

Kupující-spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující-podnikatel je osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. Kupující, který nakupuje „na IČ“, uvede tedy při uzavírání kupní smlouvy jméno své firmy a její IČ je považován za podnikatele a nevztahuje se na něj právo ochrany spotřebitele.

1.3. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito OP (účinnými ke dni odeslání objednávky kupujícím) a českým právním řádem. Právní vztahy výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, a ostatními souvisejícími předpisy.

2. Vytvoření smlouvy

2.1. Dodávka zboží se uskuteční pouze na základě objednávky učiněné kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře podle platné nabídky prodávajícího zveřejněné na internetových stránkách prodávajícího (Pro-kuchyni.cz). Vylučuje se objednávka s dodatkem nebo odchylkou od nabídky prodávajícího.

2.2. Každá objednávka musí obsahovat tyto údaje:

a) identifikační údaje kupujícího – jeho jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo;

b) identifikaci zboží dle nabídky prodávajícího;

c) požadované množství zboží;

d) cenu;

e) místo dodání, nebude-li místo dodání díla uvedeno, má se za to, že je jím adresa bydliště kupujícího;

f) volbu způsobu dodání včetně souhlasu s náklady na dodání.

Neobsahuje-li objednávka požadované údaje, nepovažuje se za řádnou objednávku a není možné ji tak, jak byla kupujícím odeslána, potvrdit. Prodávající v takovém případě bez zbytečného odkladu kontaktuje telefonicky nebo e-mailem kupujícího za účelem odstranění vad objednávky.

2.3. Objednávka je doručena prodávajícímu prostředky elektronické komunikace. Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito OP a souhlasí s nimi. Kupující je oprávněn objednávku odvolat (stornovat) ve lhůtě 24 hodin od jejího odeslání, a to e-mailem na adresu eshop@pro-kuchyni.cz, to však pouze tehdy, bude-li odvolání objednávky doručeno prodávajícímu dříve, než prodávající odeslal kupujícímu potvrzení objednávky.

2.4. Potvrzením objednávky zákazník souhlasí s vystavením a zasláním dokladu o zaplacení (faktury) elektronickou formou. Elektronická faktura je z legislativního hlediska přípustná a nemusí být podepsána ani oražena. Zaslání tištěné faktury je možné v případě, že o ni kupující zažádá ještě před odesláním zboží ze skladu.

2.5. Po doručení objednávky prodávající neprodleně (zpravidla do 24 hodin od jejího obdržení) potvrdí kupujícímu její obdržení. Součástí potvrzení obdržení objednávky je zpravidla i potvrzení samotné objednávky. Potvrzení objednávky je prodávající oprávněn učinit i samostatně.

2.6. Doručením objednávky prodávajícímu je mezi stranami uzavřena kupní smlouva (dále také jako „smlouva“). Přitom platí, že aktuální nabídka zboží zveřejněná na internetových stránkách Pro-kuchyni.cz je činěna s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího ji plnit.

2.7. Prodávající je oprávněn nepotvrdit objednávku nebo její část a zároveň od smlouvy nebo její části odstoupit v těchto případech:

a) zboží se již nevyrábí;

b) zboží se již nedodává;

c) zboží je již vyprodáno;

d) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží;

e) existuje jiný relevantní důvod, pro který po prodávajícím nelze spravedlivě požadovat potvrzení objednávky a plnění smlouvy. V případě, že tato situace nastane, kontaktuje prodávající bez zbytečného odkladu kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu a objednávka nebyla prodávajícím potvrzena, bude mu tato částka vrácena, a to nejpozději do 30 dnů od oznámení nemožnosti potvrzení objednávky.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (jako jsou náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. Dodání zboží

3.1. Zboží se dodává na místo dodání určené kupujícím v objednávce. Kupující může zvolit i jiné místo dodání zboží, než které označil jako svoji adresu bydliště. V takovém případě kupující uvede v objednávkovém formuláři toto místo dodání a kontaktní osobu zmocněnou k převzetí zboží v tomto místě. Toto místo se pak považuje i za místo k úhradě kupní ceny, nebude-li uhrazena jinak. Zboží se dodává pouze na území České republiky.

3.2. Místo a termín dodání potvrdí prodávající kupujícímu v potvrzení objednávky.

3.3. Obvyklá lhůta pro dodání zboží je 3 až 5 pracovních dnů. Není-li zboží skladem, může dodací lhůta činit až 30 dnů, o čemž bude kupující informován e-mailem při potvrzení objednávky prodávajícím, nebo bez zbytečného odkladu po tomto potvrzení. Po uplynutí i této lhůty je možno s kupujícím sjednat další dodací lhůtu; není-li tato sjednána, považuje se smlouva za zrušenou. Prodávající i kupující jsou si povinni v takovém případě vydat, co již bylo plněno.

3.4. V případě nezastižení kupujícího na adrese místa dodání zanechá přepravce oznámení a pokusí se s kupujícím dohodnout (např. telefonicky či jiným vhodným způsobem) na jiném termínu dodání. Doručuje-li zboží držitel poštovní licence a není-li kupující v místě dodání zastižen, postupuje se podle pravidel pro doručování stanovených držitelem poštovní licence. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení zboží je kupující povinen prodávajícímu na jeho výzvu uhradit.

3.5. Zboží je dodáváno v běžných obalech od výrobce. Spolu s objednaným zbožím je dodáván, vyžaduje-li to povaha objednaného zboží, návod k obsluze. Při dodání zboží je kupujícímu předána faktura s náležitostmi daňového dokladu. Kupující, popřípadě jiná osoba, která je k převzetí zboží kupujícím zmocněna, musí svým podpisem na příslušném dokumentu potvrdit řádné převzetí objednaného zboží spolu se všemi uvedenými doklady.

3.6. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího předáním věci k přepravě třetí osobě (držiteli poštovní licence/přepravci).

3.7. V případě nadměrné objednávky nebo většího rozměru zboží si provozovatel vyhrazuje právo na změnu ceny dopravy, a to po předchozí domluvě s kupujícím.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenou zboží je cena uvedená v aktuální nabídce prodávajícího na Pro-kuchyni.cz platná ke dni odeslání objednávky kupujícím. Cena se stává závaznou uzavřením smlouvy.

4.2. Úhrada kupní ceny je možná pouze v českých korunách, a to následujícími způsoby:

a) dobírkou při dodání objednaného zboží přepravní společností;

b) platební kartou přes online platební bránu GoPay;

c) bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího vedený u Air bank, číslo účtu: 1755647018/3030

4.3. Platby kupní ceny uskutečňované bezhotovostně se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet prodávajícího. Platby, jejichž provedení je mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno v hotovosti, se považují za provedené okamžikem jejich provedení osobě zmocněné k tomu prodávajícím nebo pracovníku držitele poštovní licence nebo pracovníku smluvního přepravce.

5. Odstoupení od smlouvy 

5.1. Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy dle tohoto ustanovení v případech uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku.

5.2. Z důvodu průkaznosti odstoupení se kupujícímu doporučuje odstoupení od smlouvy učinit vůči prodávajícímu písemně na e-mailové adrese eshop@pro-kuchyni.cz. Kupujícímu se doporučuje v odstoupení od smlouvy uvést údaje jednoznačně identifikující příslušnou smlouvu, nejlépe číslo a den objednávky, datum převzetí zboží a číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny.

5.3. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle čl. 5.1. těchto OP, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu (nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy) vše, co mu bylo plněno. Není-li to již možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo bylo zboží opotřebováno kupujícím nejednajícím v dobré víře či kupujícím zneužívajícím právo na odstoupení od smlouvy), musí kupující poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako hodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Prodávající je oprávněn uplatnit u kupujícího náhradu toho, co již nemůže být vydáno, a započíst svůj nárok oproti nároku na vrácení kupní ceny. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou újmu prokázat.

5.4. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle čl. 5.1. těchto OP, nese veškeré náklady spojené s navrácením zboží. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle čl. 5.1. těchto OP, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5.6. Pokud kupující za zboží objednané v určité ceně obdrží jako odměnu i další zboží za zvýhodněnou cenu (případně symbolickou cenu či jako dárek), týká se odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1. těchto OP i zboží dodaného za zvýhodněnou cenu. Kupující je tedy v takovém případě povinen vrátit veškeré zboží dodané v rámci příslušné smlouvy.

6. Odpovědnost za vady, reklamace

6.1. Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí příslušnými právními předpisy v platném znění.

6.2. Kupující je povinen si dodané zboží při převzetí důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případných zjištěných vadách. Za vady vzniklé přepravcem prodávající neručí a je třeba je řešit ihned při přebírání zásilky. Na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nemusí být brán zřetel. Převzetím zboží se rozumí jeho převzetí od prodávajícího, držitele poštovní licence či smluvního přepravce. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem dodacího (přepravního) listu, či jiného příslušného dokumentu. Svým podpisem zároveň stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku. Má-li zboží jakékoli zjevné vady v okamžiku převzetí nebo nesouhlasí-li druh zboží nebo jeho množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě, či jiném příslušném dokumentu. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout.

6.3.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.4.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v záruční době 24 měsíců od převzetí zboží. (Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost – viz čl. 6.5. níže).

6.4.2. Ustanovení čl. 6.4.1. se nepoužije:

a) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

b) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

c) vyplývá-li to z povahy věci (zboží).

6.4.3. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Nebrání-li tomu povaha zboží, lze takové potvrzení nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje.

6.4.4. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 6.4.1., může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

6.4.5. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6.4.6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.4.7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Za případy, kdy kupující vadu sám způsobil, se považují mimo jiné případy, kdy je vada způsobena v důsledku: a) použití zboží v rozporu s návodem k použití, b) nesprávné montáže či demontáže zboží, c) neautorizované opravy či změny prováděné na zboží, d) úderu, pádu nebo jiného mechanického poškození zboží (např. poškrábání povrchu zboží), e) nesprávného skladování.

6.4.8. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

6.5.1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.

6.5.2. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.

6.5.3. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu.

6.5.4. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

6.6.1. Práva z vady i práva ze záruky za jakost se uplatňují u prodávajícího:

a) poštou na adrese sídla prodávajícího Bc. Marek Grán, Adresa: Nejedlého 395/34, Brno, 638 00;

b) e-mailem na adrese eshop@pro-kuchyni.cz (pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme použít tento kontakt).

Kupující je povinen při reklamaci jednoznačně identifikovat příslušnou kupní smlouvu (nejlépe uvést: číslo a den objednávky, datum převzetí zboží) a doložit, že je osobou oprávněnou k uplatnění reklamace (nejlépe doložením dokladu o vlastnictví zboží – např. fakturou) a dále uvést stručný popis vad, nejlépe s fotodokumentací.

6.6.2. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.6.3. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení a odstranění vady. Reklamace bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, dle zákona vždy nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Souhlasem s obchodními podmínkami a následným odesláním objednávky uděluje kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním všech vyplněných osobních a dalších údajů (dále jen „osobní údaje“).

Osobní údaje budou zpracovávány primárně k funkčnímu plnění kupní smlouvy. Souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely marketingových potřeb, včetně nabízení obchodu a služeb (jakož i zasílání obchodních sdělení např. prostřednictvím elektronických prostředků – zejména formou e-mailu) apod., uděluje kupující samostatně a pro každý účel zvlášť, a to zaškrtnutím příslušného políčka v procesu objednávky.

Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu, na něž má kupující ze zákona právo. Kupující bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a že má právo přístupu ke svým osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).

Spokojenost kupujícího s nákupem je zjišťována prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je e-shop Pro-kuchyni.cz zapojen. Dotazníky spokojenosti jsou zasílány po každém nákupu v obchodě Pro-kuchyni.cz, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání kupující neodmítne. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky jsou prováděny na základě oprávněného zájmu prodávajícího, který spočívá ve zjišťování spokojenosti s nákupem na Pro-kuchyni.cz. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu jsou pro tyto účely předávány informace o zakoupeném zboží a e-mailová adresa kupujícího. Osobní údaje kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku, a to odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky ze strany kupujícího mu nebudou dotazníky dále zasílány.

7.2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím jsou považovány za důvěrné a jejich zpracování probíhá pouze za účelem splnění smlouvy uzavřené s kupujícím, plnění zákonné povinnosti či k účelům uvedeným výše. Prodávající nebude předávat osobní údaje kupujícího žádné třetí osobě (kromě zpracovatele) s výjimkou situací, kdy je předání osobních údajů třetí osobě nezbytné v souvislosti s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (např. sdělení jména a adresy dodání).

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Obchodní podmínky jsou platné pro kupující-spotřebitele. Obchodní podmínky se tedy nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Pro kupující-podnikatele platí pouze ta ustanovení, které se jich jako kupujících týkají. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

8.2. Vyskytnou-li se na straně prodávajícího jím nezaviněné neodstranitelné překážky bránící splnění jeho závazků vůči kupujícímu, má prodávající právo od smlouvy jednostranně písemně odstoupit a kupujícímu je povinen neprodleně vrátit uhrazenou částku. Prodávající neodpovídá kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřené smlouvy ani za škodu způsobenou takovým nesplněním, pokud k nesplnění povinností dojde z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým prodávající nemohl zabránit. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody vzniklé na základě kupujícím uzavřených smluv s jinými osobami, zejména za škody následné a nepřímé.

8.3. Kupující prohlašuje, že má zajištěny peněžní prostředky k úplnému uhrazení ceny za zboží. Kupující není oprávněn postoupit jakýkoliv závazek vůči prodávajícímu na třetí subjekt, či jednostranně započíst svůj závazek vůči prodávajícímu s jakoukoliv svojí pohledávkou za prodávajícím.

8.4. Pro posouzení všech ustanovení uzavřené smlouvy a případné spory z této smlouvy je rozhodné právo České republiky a příslušné jsou soudy České republiky.

8.5. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím včetně těchto OP je uzavřena v českém jazyce.

8.6. Aktuální znění těchto OP se zveřejňuje na internetu a odkaz na jejich úplné znění (internetovou adresu, kde lze úplné znění získat) obsahuje každý objednávkový formulář/smlouva. Odesláním objednávky potvrzuje kupující svůj výslovný, úplný a bezvýhradný souhlas se zněním aktuálních OP. Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit OP s účinností od data, které určí, přičemž toto datum nesmí předcházet datu vyhlášení jejich nového znění na internetu. Obsahuje-li smlouva úpravu práv a povinností smluvních stran odlišnou od znění těchto OP, má přednost znění smlouvy.

8.7. Tyto OP nabývají účinnosti dnem: 16. 11. 2018

Cenové akce

Všechny akční ceny jsou prezentovány v internetovém obchodě Pro-kuchyni.cz. Zvýhodněné ceny platí vždy do vyprodání zásob akčního zboží.